dane rejestrowe

Netium.pl sp. z o.o.
ul. Konrada Wallenroda 2e/5
20-607 Lublin

NIP 712-327-07-69
REGON 061393762

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000415095.
Kapitał zakładowy 10.000 PLN opłacony w całości.